Câu hỏi xác nhận

Khoai TV hiện tại chỉ cung cấp dịch vụ cho người Việt, bạn xui lòng trả lời những câu hỏi sau:

Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước nào?
Thủ đô Việt Nam là?
Quốc ca Việt Nam là?